Bình tách lỏng

Liên hệ

Bình tách lỏng để ngăn ngừa hiện tượng ngập lỏng gây hư hỏng máy nén, trên đường hơi hút về máy nén, người ta dùng bình tách lỏng.