Bơm nhiệt Calorex

Liên hệ

Bơm nhiệt Calorex sản xuất tại Anh theo tiêu chuẩn ISO9001, CE, HPA, SPATA, HEVAC được nhận chứng nhận MicrogenerationCertification Scheme (MCS) của chính phủ