Bơm nhiệt Calorex Water to Water

Liên hệ

Bơm nhiệt Calorex Water to Water sản xuất tại Anh theo tiêu chuẩn ISO9001, CE, HPA, SPATA, HEVAC được nhận chứng nhận MicrogenerationCertification Scheme (MCS) của chính phủ